GENERAL COUNCIL F.I.C. - Prins Bisschopsingel 22, 6211 JX Maastricht, The Netherlands  Phone: *31 (0) 43 3508373
Saturday, July 20 2024  - 1 User Online  
HOMEGUESTBOOKCONTACT USFORUM 
PROFILE
Our work in Chile

CHILE


Our brothers in Chile are mainly involved in primary and professional education of poor and handicapped youth, in Santiago, Buin and Talca. Furthermore they do pastoral and cultural work and community building.

 

Santiago

Educational Centre Alberto Hurtado

In 1960 the Brothers FIC founded the school in Quinta Normal, a very populated and semi-industrial part of the city. It presently has about 800 students and 60 members of staff. The school is named after Father Alberto Hurtado sj, who lived and worked among the poor in Santiago until his death in 1952.

Talca

San Antonio Primary School

Between 1980 and 1990 the option for the poor became a reality in Talca, when the Brothers FIC approved the construction of a primary school and a secondary technical school in one of the poorest quarters of this town. In these schools we emphasise teamwork among teachers and personnel, and close contacts with the parents of the students and the local parish.

We hope to educate our students not only to economic independence, but also to be happy people and loyal members of their communities. Therefore we also aim to transmit Christian values in our education.

Buin

Hermano Bernardo Centre for Special Education

After the Brothers established their work in primary and secondary education, they turned to children with special educational needs. Since 1984 the Hermano Bernardo Centre helps children with mental and physical handicaps, and children with behavioural problems.

The students work in small classes and attend school from morning till afternoon. By giving them the attention and the care they need, we often learn that these young people have special gifts and talents.

The centre is named after brother Bernardus Hoecken, co-founder of the Brothers FIC. He was strongly in favour of a special concern for the poor and destitute, for the underprivileged and disabled, for forgotten children who experience little love.

Talca

Educational Centre Louis Rutten

Our latest project in Chile is a technical highschool for youth living in poverty, for jobless young people and adults. We started small in 1993 and developed the project little by little. At the moment we have around 400 children in the technical school and a hundred youngsters following job courses. We also have a series of short courses for adults who are trying to create better life conditions.

At the end of the 1980’s it became clear that we had to refocus our work in Chile on our option for the poor, especially since the number of brothers in Chile was decreasing. We transferred two of our schools to the diocese and started something new: a technical highschool that would help young people to get out of poverty. But we also wanted to help jobless young people and adults.

With help from among the Dutch government (CEBEMO), the Bask Government, the Talca Municipality, our Regional Government, the Andes Foundation, the European Union and our own congregation, we were able to start the project in 1993 in the outskirts of Talca. We started small, and little by little developed the project.

In 1998 president Frei of Chile inaugurated the Centre: a crown on years of work. At the moment there are around 400 pupils in our technical high school, four job training courses with around a hundred young people and a series of short courses for the adults who are trying to create better life conditions.

Working with poor students is demanding, because they often are poorly prepared for schoolwork. Because of that our results can’t be very high. Nevertheless, we are convinced that our school, named after the founder of our congregation Louis Rutten, helps our students to improve their standard of living and their values in life.

 

ChiliOnze broeders in Chili werken vooral in het basis- en het beroepsonderwijs met arme en gehandicapte kinderen en jongeren in Santiago, Buin en Talca. Verder doen ze ook pastoraal en cultureel werk en doen ze aan gemeenschapsopbouw.

 

Santiago

Opleidingscentrum Alberto Hurtado

In 1960 stichtten de Broeders FIC deze school in Quinta Normal, een drukbevolkt deel van de stad, waar ook veel industrieën gevestigd zijn. Momenteel telt de school ongeveer achthonderd leerlingen en zestig stafleden. Het centrum is vernoemd naar pater Alberto Hurtado sj, die tot zijn dood in 1952 leefde en werkte onder de armen van Santiago.

Talca

San Antonio Basisschool

Tussen 1980 en 1990 werd de optie voor de armen vormgegeven door de beslissing van de Broeders FIC om een basis- en een technische school te bouwen in een van de armste wijken van Talca. In deze scholen besteden we veel aandacht aan het teamwerk van onderwijzers en ander personeel. Ook streven we naar nauwe samenwerking met de ouders en de plaatselijke parochie.

Dat doen we omdat we onze leerlingen niet alleen willen leren om economisch onafhankelijk te worden, maar ook hoe ze kunnen uitgroeien tot gelukkige mensen en trouwe leden van hun gemeenschappen. Daarom willen we in onze vorming ook christelijke waarden overbrengen.

Buin

Centrum Hermano Bernardo voor speciaal onderwijs

Toen de Broeders FIC hun werk in het basis- en voortgezet onderwijs hadden opgebouwd, gingen ze zich richten op kinderen die speciale aandacht nodig hebben. Sinds 1984 helpt het Centrum Hermano Bernardo Centre kinderen met verstandelijke en lichamelijke handicaps en kinderen met gedragsproblemen.

De leerlingen werken in kleine klassen en gaan van de ochtend tot de namiddag naar school. Vaak merken we dat deze kinderen, als ze de aandacht en de zorg krijgen die ze nodig hebben, over bijzondere gaven en talenten blijken te beschikken.

Het centrum draagt de naam van broeder Bernardus Hoecken, medestichter van de Broeders FIC. Hij vroeg in zijn werk altijd speciale aandacht te hebben voor arme en noodlijdende kinderen, voor misdeelden en gehandicapte, voor vergeten kinderen die in hun leven weinig liefde krijgen.

Talca

Opleidingscentrum Louis Rutten

Ons laatste project in Chili is een technische school voor kinderen uit armoedesituaties en voor werkloze jongeren en volwassenen. We begonnen op kleine schaal in 1993 en ontwikkelden het project stap voor stap. Momenteel bieden we plaats aan ongeveer vierhonderd kinderen op de technische school en zo’n honderd jongeren die cursussen volgen waardoor ze meer kans hebben op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we ook een aantal korte cursussen voor volwassenen die voor zichzelf en hun families betere leefomstandigheden wille creëren.

Aan het einde van de jaren tachtig werden we geconfronteerd met een slinkend aantal inzetbare broeders. Het werd ons duidelijk dat we het focus van ons werk in Chili moesten verleggen op grond van onze keuze voor de armen. Daarom droegen we twee van onze scholen over aan het plaatselijke bisdom begonnen iets nieuws: een technische middelbare school die jonge mensen een kans zou geven om aan de armoede te ontsnappen. Tegelijk wilden we ook werkloze jongeren en volwassenen helpen.

Met de steun van onder andere de Nederlandse overheid (CEBEMO), de Baskische regering, de gemeente van Talca, de provincie, het Andes-fonds, de Europese Unie en onze eigen congregatie konden we het project in 1993 beginnen in de buitenwijken van Talca. We begonnen kleinschalig ontwikkelden het project stap voor stap.

In 1998 opende president Frei van Chili ons centrum: de kroon op jaren werk. Momenteel hebben we ongeveer vierhonderd leerlingen aan onze technische school en honderd jongeren die gebruik maken van vier cursussen waardoor ze meer kans maken op de arbeidsmarkt. Ook bieden we een aantal korte cursussen aan voor volwassenen die hun leefomstandigheden en die van hun gezinnen willen verbeteren.

Het werken met arme leerlingen is veeleisend, want ze zijn vaak niet voorbereid op wat de school van hen vraagt. Daardoor zijn de resultaten soms wat bescheiden. Niettemin zijn we ervan overtuigd dat onze school, vernoemd naar de stichter van onze congregatie Louis Rutten, onze leerlingen helpt om hun levensstandaard te verhogen en hun waarden te versterken.


^:^ : IP 9.9.7.1 : 1 ms   
BROTHERS FIC
 © 2024  http://brothers-fic.org//