GENERAL COUNCIL F.I.C. - Prins Bisschopsingel 22, 6211 JX Maastricht, The Netherlands  Phone: *31 (0) 43 3508373
Monday, December 16 2019  - 14 User Online  
HOMEGUESTBOOKCONTACT USFORUM 22.12.2018 02:52:44 1022x read.
INSPIRATION
Kerstwens (Kerstviering d.d. 20 december 2018) voor vrijwillingers, medewerkers en bestuursleden van FIC.

Beste medebroeders, geassocieerden, alle medewerkers van de FIC en vrienden,

 8

Nu op het kerstfeest, mag ik U namens het generaal bestuur van de Broeders FIC, van harte een Zalig Kerstmis en Gezegend Nieuwjaar toewensen. Moge God U alle goeds geven in het komende jaar.

 

"Nadat Jezus geboren was uit de Maagd Maria, werd Hij een voorbeeld voor alle gelovigen om het volmaakte leven te bereiken. Zijn voorbeeldig leven en het geloofsvertrouwen dat Hij ons leerde, zorgt dat wij door Hem bevrijdt kunnen worden in harmonie en een goed leven in deze wereld. Vanwege het voorbeeldige karakter van het leven van Jezus Christus is het goed dat alle mensen zich zo maximaal mogelijk inspannen om de wil van God te doen volgens Zijn voorbeeld. Vooral dat we ons vol vreugde en vrede inzetten, zodat de mensen om ons heen dit ervaren.

 

Elke keer als we Kerstmis vieren, verblijden we ons over de geboorte van Jezus. Deze gebeurtenis laat ons zien hoe groot Gods liefde is voor ons: “Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.” (Joh. 3: 16). Zijn komst werd verwelkomt door de herders, te weten de kleine man die de Verlosser verwachten, en ook de Wijzen, te weten de groep die verstandig en eerbiedwaardig zijn, die de waarheid en de verlossing zoeken. Gods verlossingsbelofte werd werkelijkheid in Jezus. Die ondanks dat Hij Gods Zoon is “Zich vernedert en gehoorzaam is tot de dood, te meer tot de dood aan het kruis” (Fl. 2: 8). Via Zijn nederigheid en zelfopoffering, volbrengt Jezus Gods plan om de mensheid te verlossen. De Goddelijke wijsheid is anders dan de wereldse wijsheid, dat is de reden dat Paulus Jezus de Goddelijke wijsheid voor ons noemt (1 Cor. 1: 24, 30).

 

Nederigheid wordt ons vooral voorgehouden in de manier waarop Jezus geboren werd. Hij werd geboren in een hele armoedige omstandigheid. “… zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene , wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten.” (Luc. 2: 7-8). Wij worden gevraagd om ook nederig van hart te zijn. We moeten niet aan onze positie, comfort en aanzien vasthouden, maar ons in dienst stellen van de armen en behoeftige, en zo ver als we kunnen hun last en lijden verlichten.

 

 “Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie hij welbehagen heeft.” (Luc. 2: 14). Laten we in ons hart de vrede komen en dankbaar zijn voor wat we hebben en zijn. Daarmee dragen we bij aan het creëren van vrede in de wereld om ons heen.

Ik hoop dat U allemaal de liefde en vrede van Kerstmis mogen ervaren en een Gezegend Nieuwjaar 2019.

 

Theo Suwariyanto
^:^ : IP 18.205.60.226 : 3 ms   
BROTHERS FIC
 © 2019  http://brothers-fic.org//