GENERAL COUNCIL F.I.C. - Prins Bisschopsingel 22, 6211 JX Maastricht, The Netherlands  Phone: *31 (0) 43 3508373
Saturday, January 29 2022  - 2 User Online  
HOMEGUESTBOOKCONTACT USFORUM 23.07.2014 15:07:09 14170x read.
INMEMORIAM
In memoriam of Bro. Lucianus Tieleman.

Met groot respect voor wie hij was,wat hij deed en ons aan vriendschap gaf, gedenken we:

BROEDER LUCIANUS TIELEMAN FICJacobus Christiaan

Hij is op 9 januari 1922 geboren in Hontenisse (Hulst). Hij verbond zich aan de Congregatie van de Broeders FIC op 15 augustus 1944. Na voorzien te zijn van de Ziekenzalving overleed hij in woonzorgcentrum De Beyart te Maastricht op 11 juli 2014.

Broeder Lucianus kon terugzien op een leven vol deskun­dige inzet op financieel gebied. Maar meer nog op een groot aantal relaties en vrienden, die hij bij zijn heengaan in verdriet achterlaat. Door zijn innemende houding en zijn charmante sjieke verschijning wist hij velen aan zich te binden. Deze contacten gaven glans en glorie aan zijn leven: Hij genoot ervan.

Hij trad in bij de FIC als accountant en kreeg binnen de congregatie verantwoordelijke taken opgelegd. Hij was directeur van ons Onderwijsbureau, was generaal econoom, woonde kapittels bij en was intern accountant. Hierin stelde hij zich steeds dienstbaar en broederlijk op. Dat maakte hem tot een gewaardeerde medebroeder.

Op talloze plaatsen, bij veel Zustercongregaties, bij plaatse­lijke schoolbesturen en individuele personen gaf hij blijk van zijn hulpvaardigheid en vakmanschap. Hij was een erkend deskundige, die met overtuigingskracht voor de rechten van anderen opkwam. Hij ontving daartoe de Pauselijke onder­scheiding `Pro Ecclesia'.

In zijn communiteiten, als laatste de `Overkant' in Maas­tricht, was hij een opgewekte medebroeder. Toen in 2012 zijn gezichtsvermogen bijna reduceerde tot 0 en zijn gehoor veel naliet, bleef hij deze ernstige ongemakken zonder mop­peren dragen. Hij ging zelfstandig op reis en rekende daarbij blindelings op behulpzaamheid van derden. Hij toonde zich ook een man van vast geloof en had een speciale devotie tot de H. Bernadette, die hij een volmaakt voorbeeld van een­voud vond.

Nadat een ernstige ziekte bij hem was geconstateerd, ging hij onvoorstelbaar snel achteruit. "Ik kan alles .... maar ik accepteer ook alles." In deze geest overleed hij en dragen we hem in ons hart met ons mee. Een zeer wakkere man is thans ingeslapen. Dat hij mag rusten in de eeuwige Vrede.

 

 

With great respect for who he was, for what he did

and for the friendship he gave to us, we remember

BROTHER  LUCIANUS  TIELEMAN  FIC

Jacobus Christiaan

He was born on January 9, 1922 in Hontenisse (Hulst). He committed himself to the Congregation of the Brothers FIC on August 15, 1944. Having received the Anointing of the Sick he died in the residential care centre De Beyart in Maastricht on July 11, 2014.

Brother Lucianus can look back on a life full of expert commitment in financial matters. But even more so on a large number of relations and friends, he leaves behind at his death in sorrow. Through his endearing attitude and charming upscale appearance he knew to win the loyalty of many people. These contacts gave glory and honor to his life: he really enjoyed this.

He joined the FIC Congregation as an accountant and he was given responsible tasks. He was director of our Education Office, was General Treasurer, attended Chapters and he was an internal auditor. In all this, he always showed an attitude of servitude and fraternity. That made him a valued fellow-brothers.

In many places, in many sister congregations, at local school boards and individual persons he expressed his helpfulness and professionalism. He was a recognized expert who came up with conviction for the rights of others. To this end he received the Papal award “Pro Ecclesia”.

In his communities, the last one being the “Overkant” in Maastricht, he was a cheerful fellow brother. When in 2012 his eyesight almost reduced to 0 and his hearing deteriorated, he continued to face these serious inconveniences without grumbling. He was still travelling independently and he counted thereby blindly on helpfulness of third parties. He also showed himself a man of firm belief and had a special devotion to the Holy Bernadette, whom he considered a perfect example of simplicity.

 

After a serious illness was found, his health situation decreased incredibly rapidly. "I can do anything .... but I also accept everything." In this spirit he died and we carry him in our hearts with us. A very awake man has now passed away. May he rest in eternal peace.
^:^ : IP 9.9.1.1 : 2 ms   
BROTHERS FIC
 © 2022  http://brothers-fic.org//